Berlin – nyt vedrørende Zweckentfremdungsverbotsgesetz

Advokat Meyer, meyer@advokatfirma.de skriver i nyhedsbrev fra april 2017:
Her er den nyeste udvikling vedr. Zweckentfremdungsverbotsgesetz.

Godt nyt fra Oberverwaltungsgericht

Som oplyst i december 2016 traf forvaltningsdomstolen en afgørelse i to sager,
som vedrørte lejligheder ejet af en dansk feriefond og et dansk forbund.
Domstolen var af den opfattelse, at fonden og forbundets brug af lejlighederne
som ferielejlighed var omfattet af loven, og at der ikke kunne gives dispensation
efter undtagelsesbestemmelserne. Begge sager blev anket til ankeinstansen,
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Sagerne blev ført som en slags
prøvesager, medens mange andre danske fonde og foreningers sager hos
Bezirksamt og domstolen er sat i bero.

Advokatkontoret, som bistod feriefonden, oprettet efter den danske lovgivning om
feriefonde, ankede dommen af flere grunde. En af grundene var, at feriefonde
efter dansk lovgivning og deres egne vedtægter ganske enkelt ikke må anvende
boligerne til andet end netop de begunstigede personers ferieophold i Berlin.
Alternativer findes ikke, idet danske fonde som udgangspunkt slet ikke må udleje
deres boliger til f.eks. permanent beboelse.
Boligreguleringsloven i Berlin og en  afvist ansøgning til dispensation har således
faktisk samme retsvirkning som et  direkte påbud til fonden om at sælge boligen.

Den efter købet af lejlighederne i 2014 indførte boligregulringslov i Berlin udgør
dermed et kraftigt indgreb i disse fondes grundlovssikrede ejendomsret og retten
til erhvervsudøvelse, idet disse fonde således ikke længere kunne anvende
boligen i henhold til deres på købstidspunktet og senere forudsatte formål.
Anken begrundes med, at Zweckentfremdungsverbotsgesetz udgør et ualmindeligt
hårdt indgreb i den enkelte ejers ejendomsret i det omfang, hvor boligen var
anskafftet før lovens ikrafttræden, og hvor udlejningdriften allerede fandt sted
inden 2014, og loven således regulerer med tilbagevirkende kraft.
Netop dette synspunkt har Oberverwaltungsgericht i en afgørelse af 6. april 2017
nu fulgt i 41 ankesager, som blev forhandlet på én gang. Ankeinstansen har i en
for mange danske ferielejlighedsejere relevant afgørelse udtalt, at
Zweckentfremdungsverbotsgesetz på dette punkt anses for forfatningsstridig og
har derfor besluttet at udsætte de forhandlede 41 ankesager. Domstolen ønsker
afklaret ved Tysklands højeste forfatningsdomstol, ”Bundesverfassungsgericht”,
hvorvidt reguleringerne i boligreguleringsloven i Berlin, Zweckentfremdungs-
verbotsgesetz, kan forenes med den tyske grundlov i det omfang, der reguleres
med tilbagevirkende kraft.
Oberverwaltungsgericht er nemlig af den opfattelse, at reguleringen med
tilbagevirkende kraft er forfatningsstridig og ønsker dette spørgsmål afklaret
nærmere gennem forespørgsel til Tysklands højeste forfatningsdomstol.
Oberverwaltungsgericht fremfører endvidere i afgørelsen, at der som sådan ikke
kan gøres indsigelser mod indføringen af selve loven per 1. april 2014, idet retten
lægger til grund, at Senatet i Berlin med i tilstrækkeligt omfang gennem
fremlæggelsen af nærmere boligtal har kunnet dokumentere, at der er
boligmangel i Berlin, og der således er behov for lovmæssig boligregulering. I det
omfang at loven imidlertid forbyder den allerede inden 1. maj 2014 påbegyndte
udlejning af boliger som ferielejlighed, udgør loven efter Oberverwaltungsgerichts
opfattelse dog et uforholdsmæssigt indgreb i den enkeltes grundlovssikrede
rettigheder. Den i loven hjemlede overgangsfrist på 2 år (som de fleste danske
ferielejlighedsejere havde udnyttet) og muligheden for at søge om dispensation
kompenserer ikke i tilstrækkeligt omfang lovens stærke indgreb i den enkeltes
rettigheder.

Afgørelsen må anses for at være aldeles godt nyt for Feriefonde, som ikke har
opgivet håbet om også i fremtiden at kunne udleje sin feriebolig i Berlin, og som
har haft udlejet boligen på dags- og ugebasis, inden loven trådte i kraft den 1. maj
2014.
Vel er usikkerheden ikke forbi, men det er bekræftende for retssikkerheden, at
netop spørgmålet om berettigelsen til regulering med tilbagevirkende kraft nu bliver
genstand for retslig prøvelse hos Tysklands højeste forfatningsdomstol. Det er
netop reguleringen med tilbagevirkende kraft, som ved lovens ikrafttræden i 2014
hos mange danske boligeejere forståeligt nok gav anledning til forundring og
irritation.

Advokatkontoret vender tilbage, når der foreligger yderligere nyt.

Add comment