Fra STAR – tilføjelse til registrering af fondens reelle ejere pr. 16.11.2017

Parasollen har i mail fra STAR pr. 16.11.2017 modtaget følgende til information for medlemmerne:

Vedr. Nye regler for fonde om registrering af reelle ejere

Fonde skal inden 1. december 2017 registrere fondsbestyrelsen på virk.dk.

Som følge af en ændring af fondsloven, jf. lov nr. 262 af 16. marts 2016, der er trådt i kraft den 23. maj 2017, skal alle fonde registrere sine reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system på www.virk.dk. Pligten til registrering gælder også for fonde, der er undtaget fra fondsloven, jf. § 1, stk. 4, nr. 1-7, og § 1, stk. 5.

Styrelsen skal henlede opmærksomheden på, at en fonds bestyrelse altid vil være at anse som reelle ejere. Alle fonde skal derfor hurtigst muligt registrere bestyrelsen i Erhvervsstyrelsens it-system.

Fonden skal efterfølgende sørge for, at oplysninger løbende opdateres. Fonden skal mindst en gang årligt undersøge, om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte. Fonden skal opbevare oplysninger om sine reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør.

Oplysningerne om reelle ejere registreres på Virk Indberet via ”Ændre virksomhed” under fanebladet ”Ejerforhold”. Oplysninger om ejerforhold kan ses i CVR på Virk.dk. Det betyder, at navn og adresse på de reelle ejere samt oplysningerne om personens reelle ejerskab er offentligt tilgængelige (CPR-nummeret offentliggøres ikke).

Fristen for registrering af bestyrelsen i Erhvervsstyrelsens it-system udløber den 1. december 2017.

Vi gør opmærksom på, at mangelfuld eller manglende rettidig registrering er strafbelagt i form af bøde til fondens bestyrelsesmedlemmer. Det gælder både ved manglende registrering i forbindelse med ikrafttræden af de nye regler og ved manglende løbende opdatering.

For yderligere information om registreringen af reelle ejere henvises til Civilstyrelsens hjemmeside med artiklen Nye ændringer i fondsloven samt Erhvervsstyrelsens hjemmeside med Vejledning om reelle ejere.

 

Problemer med at registrere ejerforhold i virk.dk

Styrelsen er blevet gjort opmærksom på, at nogle feriefonde kan have problemer med at få ejerforhold registreret i virk.dk. Vi har derfor haft kontakt til Civilstyrelsen.

Civilstyrelsen oplyser, at en feriefonds bestyrelse altid vil være at anse som reelle ejere, jf. fondslovens § 5, stk. 1, nr. 1.

Civilstyrelsen har ved et opslag i CVR-registret kunnet konstatere, at flere feriefonde er registreret som frivillige foreninger eller foreninger, selvom der reelt set er tale om fonde, som Civilstyrelsen har undtaget fra fondsloven.

Frivillige foreninger skal og kan ikke registrere reelle ejere.

Hvis en feriefond, som reelt set er en fond i lovens forstand, er registreret forkert i CVR-registret, er det ikke muligt for fonden at opfylde sin pligt til registrering af reelle ejere.

Civilstyrelsen har derfor oplyst, at disse feriefonde skal bringe deres retlige status i CVR-registret i overensstemmelse med deres faktiske retlige status således, at de feriefonde, der er fonde i fondslovens forstand og eventuelt undtaget fra fondsloven, registreres som fonde i CVR-registret og ikke som frivillige foreninger eller lignende.

Herefter skulle det være muligt at registrere fondens ejerforhold i virk.dk.

Add comment