Vedtægter

Vedtægter for Parasollen

Få vedtægterne i .PDF print venligt format – klik her: Parasollen – Vedtægter – 23. april 2015.PDF

§ 1 NAVN
1.1 Foreningens navn er: Parasollen
1.2 Foreningen er stiftet den 28. oktober 1996.
1.3 Foreningens hjemsted er formandens adresse.
§ 2 FORMÅL
2.1 Foreningens formål er at skabe kontakt imellem feriefonde og feriehusadministratorer i Danmark samt at koordinere og varetage medlemmernes interesser over for såvel offentlige myndigheder som private virksomheder
2.2 Foreningen skal formidle aktuel viden og erfaringer af interesse for medlemmerne.
§ 3 MEDLEMMER
3.1 Ret til medlemskab af foreningen har enhver feriefond og feriehus- administrator i Danmark, hvis primære formål er at stille feriefacilliteter til rådighed for de ansatte i den virksomhed, hvortil feriefonden eller feriehusadministratoren er knyttet.
3.2 Begæring om indmeldelse fremsættes til foreningens bestyrelse, der afgør om betingelserne for medlemskab er opfyldt.
§ 4 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts / april måned
4.3 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Et medlem, der er i restance til foreningen har ikke stemmeret.
4.4 Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig.
4.5 Alle afstemninger – med undtagelse af de i § § 11 og 12 nævnte – afgøres ved simpel stemmeflerhed.
4.6 Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt den samlede bestyrelse eller 10 (ti) medlemmer begærer det.
4.7 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af eller suppleant til bestyrelsen.
4.8 Bestyrelsen udarbejder et referat over det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes herefter via nyhedsmail til de på hjemmesiden registrerede medlemmer.
4.9 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 måneders varsel ved opslag på hjemmesiden med angivelse af tid og sted.
4.10 Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Fremlæggelse af forslag til budget til godkendelse.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
4.11 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæringen om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 1 måned før.
4.12 Indkomne forslag skal gengives i deres helhed og udsendes sammen med den endelige dagsorden senest 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling, og det godkendte og reviderede regnskab udsendes samtidig.
§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes a. når bestyrelsen finder anledning dertil b. når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/3 af medlemmerne, eller c. når en tidligere generalforsamling har besluttet det.
5.2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med kortere varsel end det for ordinær generalforsamling fastsatte. Dog mindst 14 dage.
5.3 Ekstraordinær generalforsamling i henhold til pkt. b eller c skal afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat eller beslutningen truffet.
5.4 Vedrørende deltagelse og stemmeafgivning gælder de for ordinær generalforsamling fastsatte bestemmelser.
§ 6 BESTYRELSEN
6.1 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter. Suppleanterne indtræder, såfremt et bestyrelsesmedlem har længerevarende forfald eller udtræder af bestyrelsen.
6.2 Ved hver ordinær generalforsamling afgår nærmest muligt halvdelen af bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælge i lige år. Ingen valgperiode kan være længere end 2 år.
6.3 Genvalg kan finde sted.
6.4 Der kan kun vælges eet bestyrelsesmedlem fra hver medlemsorganisation.
6.5 Bestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer af sin midte. Bestyrelsen kan i stedet for kasserer vælge at udpege en regnskabsfører.
6.6 Bestyrelsen er ulønnet.
6.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
6.8 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender.
6.9 Det påhviler bestyrelsen at varetage foreningens tarv indadtil og udadtil under ansvar for generalforsamlingen.
6.10 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og ad hoc udvalg.
6.11 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
6.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.
6.13 Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget.
6.14 Bestyrelsen udarbejder et kort referat om forhandlingerne.
§ 7 TEGNINGSRET M.V.
7.1 Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf formanden eller i dennes forfald næstformanden udgør den ene.
7.2 Prokura kan meddeles af bestyrelsen.
§ 8 KONTINGENT
8.1 Til bestridelse af foreningens omkostninger ved de i § 2 nævnte formål opkræves et kontingent.
8.2 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
8.3 Kontingentet forfalder til betaling hver den 1. februar.
§ 9 REVISION
9.1 Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant for revisor. Revisor og revisorsuppleant må ikke være medlemmer af eller suppleant til bestyrelsen.
9.2 Revisor og revisorsuppleant afgår hvert andet år. Er de valgt samtidigt, bestemmes ved lodtrækning, hvem der skal afgå først. Genvalg kan finde sted.
9.3 I forbindelse med revision skal revisoren undersøge om forretningsgangen er betryggende.
9.4 Revisoren har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og kan fordre enhver oplysning, som findes af betydning for udførelse af erhvervet.
§ 10 REGNSKAB
10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
10.2 Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på foreningens vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af medlemmerne afkrævede kontingenter.
10.3 Regnskabet underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Det underskrevne og reviderede regnskab lægges på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.
10.4 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
§ 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER
11.1 Til beslutninger om ændring i denne vedtægt kræves, at 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettige stemmer herfor.
§ 12 OPLØSNING
12.1 Til beslutning om opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
12.2 Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes efter beslutning af den opløsende generalforsamling.
Således vedtaget på generalforsamlingen i Brædstrup den 23. april 2015.
Tidligere ændringer foretaget:
I Brædstrup den 26. oktober 2005
I Vejle den 27. oktober 1999